Cảm biến BDC Vietnam Đại lý cảm biến tiệm cận BDC – Ý

ĐẠI LÝ CẢM BIẾN BDC VIETNAM

Đại lý cảm biến BDC Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối chính hãng cảm biến tiệm cận BDC, công tắc tiệm cận BDC, cảm biến từ BDC Electronic, cảm biến quang BDC, cảm biến tốc độ BDC, cảm biến điện dung BDC.

BDC sensor xuất xứ Ý
Đại lý nhập khẩu, cung cấp, bảo hành miễn phí toàn quốc
Sản phẩm cảm biến được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn BDC Italy

Tham khảo thêm: Webtec Vietnam Đại lý van cảm biến áp suất Webtec

MODEL CẢM BIẾN TIỆM CẬN BDC CẤP TẠI VIET NAM

cảm biến hãng BDC, mã DSE12/5308KS Cảm biến tiệm cận BDC DC12/5600 BDC Electronic DC5/4700 Inductive Proximity Sensor
BDC Electronic Inductive Proximity Switch-DCA18/4329KSBDC Electronic/Inductive Proximity Sensor/DSA8/5609KS
BDC Electronic/Inductive Proximity Sensor/DSA8/5309KS
BDC Electronic Inductive Proximity Switch-DCA18/4329KS
BDC ELECTRONIC DCA5/4609 DCA5 4609
BDC Electronic/Inductive Proximity Switch/DCA12/4329KS
DC5/4700 DC6,5/4700L DC6,5/5700L DC8/4700L DC8/4700 DC8/5700 DC12/4600 DC12/4700 DC12/5600 DC12/5700 DC14/4700 DC14/5700 DC16/4700 DC16/5700 DC18/4600 DC18/4700 DC18/5600 DC18/5700 DC28/4700 DC28/5700 DC30/4600 DC30/4700 DC30/5600 DC30/5700 DC35/4700 DC45/4700 DC8/4600S DC8/5600S DC12/4600KS DC12/5600KS DC18/4600KS DC18/5600KS DC30/4600KS DC30/5600KS DC8/4610S
DC8/5610S DC12/4610KS DC12/5610KS DC18/4610KS DC18/5610KS
DC30/4610KS DC30/5610KS DC4/4900L DC5/4900 DC6,5/4900L DC6,5/5900L DC8/4900 DC8/5900 DC8/4300 DC8/5300 DC12/4300
DC12/5300 DC18/4300 DC18/5300 DC30/4300 DC30/5300 DC8/4300S
BDC ELECTRONIC DCA8/5609S
BDC Electronic BT 1122/2 N.A Relay Torino 250V

DC4/4600L DSE18/53C9KS
DC5/4700 DSE30/43C9KS
DC6,5/4700L DSE30/53C9KSDCA6,5/4609LKST
DC6,5/5700L DCA8/4609KST
DC8/4700L DCA12/4609KST
cảm biến BDC DC8/4700 DCA18/4609KST
DC8/5700 DCA30/4609KST
DC12/4600 DCA45/4609KST
DC12/4700 DCA6,5/4619LKST
DC12/5600 DCA8/4619KST
DC12/5700 DCA12/4619KST
DC14/4700 DCA18/4619KST
BDC Vietnam DC14/5700 DCA30/4619KST
DC16/4700 DCA45/4619KST
DC16/5700 DCA18/4629KST
DC18/4600 DCA30/4629KST
DC18/4700 DCA45/4629KST
DC18/5600 DCA8/4309KST
DC18/5700 DCA12/4309KST
DC28/4700 DCA18/4309KST
DC28/5700 DCA30/4309KST
DC8/4600S DCA45/4309KST
DC8/5600S DCA8/43C9KST
DC12/4600KS DCA12/43C9KST
DC12/5600KS DCA18/43C9KST
DC18/4600KS DCA30/43C9KST
DC18/5600KS DCA45/43C9KST
DC30/4600KS DCA12/4329KST
DC30/5600KS DCA18/4329KST
DC8/4610S DCA30/4329KST
DC8/5610S DCA45/4329KST
DC12/4610KS DCA6,5/4609LKT
DC12/5610KS DCA8/4609KT
DC18/4610KS DCA12/4609KT
DC18/5610KS DCA18/4609KT
DC30/4610KS DCA30/4609KT
DC30/5610KS DCA45/4609KT
DC4/4900L DCA6,5/4619LKT
DC5/4900 cảm biến tiệm cận BDC DCA8/4619KT
DC6,5/4900L DCA12/4619KT
DC6,5/5900L DCA18/4619KT
DC8/4900 DCA30/4619KT
DC8/5900 DCA45/4619KT
DC8/4300 DCA18/4629KT
DC8/5300 DCA30/4629KT
DC12/4300 DCA45/4629KT
DC12/5300 DCA8/4309KT
DC18/4300 DCA12/4309KT
DC18/5300 DCA18/4309KT
DC30/4300 DCA30/4309KT
DC30/5300 DCA45/4309KT
DC30/4600 DCA8/43C9KT
DC30/4700 DCA12/43C9KT
DC30/5600 DCA18/43C9KT
DC30/5700 DCA30/43C9KT
DC35/4700 DCA45/43C9KT
cảm biến BDC DC45/4700 DCA12/4329KT
DC8/4600S DCA18/4329KT
DC8/5600S DCA30/4329KT
DC12/4600KS DCA45/4329KT
DC12/5600KS DCA18/4A09KSJ
DC18/4600KS DCA18/5A09KSJ
DC18/5600KS DCA18/4609KSJ
DC30/4600KS DCA18/5609KSJ
DC30/5600KS DCA18/4309KSJ
DC8/4610S DCA18/5309KSJ
DC8/5610S DCA18/4A19KSJ
DC12/4610KS DCA18/5A19KSJ
DC12/5610KS DCA18/4619KSJ
DC18/4610KS DCA18/5619KSJ
DC18/5610KS DCA18/43C9KSJ
DC30/4610KS DCA18/53C9KSJ
DC30/5610KS DCA18/4629KSJ
DC4/4900L DCA18/5629KSJ
DC5/4900 DCA18/4329KSJ
DC6,5/4900L DCA18/5329KSJ
DC6,5/5900L DSA18/4609KSJ
DC8/4900 DSA18/5609KSJ
DC8/5900 DSA18/4309KSJ
DC8/4300 DSA18/5309KSJ
DC8/5300 DSA18/4619KSJ
DC12/4300 DSA18/5619KSJ
DC12/5300 DSA18/43C9KSJ
DC18/4300 DSA18/53C9KSJDCM8/4600S
DC18/5300 DCM8/5600S
DC30/4300 DCM12/4600KS
DC30/5300 DCM12/5600KS
DC8/4300S DCM18/4A00KS
DC8/5300S DCM18/5A00KS
DC12/4300KS DCM30/4600KS
DC12/5300KS DCM30/5600KS
DC18/4300KS DCM8/4610S
DC18/5300KS DCM8/5610S
DC30/4300KS DCM12/4610KS
DC30/5300KS DCM12/5610KS
DC8/4310S DCM18/4A10KS
DC8/5310S DCM18/5A10KS
DC12/4310KS DCM30/4610KS
DC12/5310KS DCM30/5610KS
DC18/4310KS DCM8/4300S
DC18/5310KS DCM8/5300S
DC30/4310KS DCM12/4300KS
DC30/5310KS DCM12/5300KS
DC6,5/4600LT DCM18/4300KS
DC8/4600T DCM18/5300KS
DC12/4600T DCM30/4300KS
DC18/4600T DCM30/5300KS
DC30/4600T DCM8/4310S
DC45/4600T DCM8/5310S
DCA4/4609LS DCM12/4310KS
DCA4/5609LS DCM12/5310KS
DCA4/4B09LKS DCM18/4310KS
DCA4/5B09LKS DCM18/5310KS
DCA5/4609S DCM30/4310KS
DCA5/5609S DCM30/5310KSDCA18/4609MKSJ
DCA5/4B09KS DCA18/4619MKSJIPS05/4608KSDCAL12/4609
DCA5/5B09KS DCAL18/4A09
DCA4/4619LS DCAL18/5A09
DCA4/5619LS DCAL12/4619
DCA4/4B19LKS DCAL18/4A19 BDC Vietnam
DCA4/5B19LKS DCAL18/5A19DCAL30/4609
DCA5/4619S DCAL30/5609
cảm biến BDC DCA5/5619S DCAL80/5809
DCA5/4B19KS DCAL30/4619
DCA5/5B19KS DCAL30/5619
DCA6,5/4609LKS DCAL80/5819DCAL12/4309B
DCA6,5/5609LKS DCAL18/4309B
DCA8/4609LKS DCAL18/5309B
DCA8/4609KS DCAL18/4319B
DCA8/5609LKS DCAL18/5319BDCAL30/4309B
DCA8/5609KS DCAL30/5309B
DCA6,5/4619LKS DCAL80/5309
DCA6,5/5619LKS DCAL30/4319B
DCA8/4619LKS DCAL30/5319B
DCA8/4619KS DCAL80/5319DCAL12/4609V
DCA8/5619LKS DCAL18/4A09V
DCA8/5619KS DCAL18/5A09V
DCA6,5/4629LKS DCAL30/4609V
DCA6,5/5629LKS DCAL30/5609V
DCA8/4629LKS DCAL12/4619V
DCA8/4629KS DCAL18/4A19V
DCA8/5629LKS DCAL18/5A19V
DCA8/5629KS DCAL30/4619V
DCA12/4609KS DCAL30/5619VDCAL12/4309V
DCA12/4709KS DCAL18/4309V
DCA12/5609KS DCAL18/5309V
DCA12/5709KS DCAL30/4309V
DCA12/4619KS DCAL30/5309V
DCA12/4719KS DCAL12/4319V
DCA12/5619KS DCAL18/4319V
DCA12/5719KS DCAL18/5319V
DCA12/4629KS DCAL30/4319V
DCA12/4729KS DCAL30/5319VDX18/4A5XKS
DCA12/5629KS cảm biến tiệm cận BDC DX18/5A5XKS
DCA12/5729KS DX30/465XKS
DCA18/4A09KS DX30/565XKSDX18/435XKS
DCA18/5A09KS DX18/535XKS
DCA18/4609KS DX30/435XKS
DCA18/4709KS DX30/535XKSAXM8/4600S
DCA18/5609KS AXM8/5600S
DCA18/5709KS AXM12/4600KS
DCA18/4A19KS AXM12/5600KS
DCA18/5A19KS AXM18/4600KS
DCA18/4619KS AXM18/5600KS
DCA18/4719KS AXM30/4600KS
DCA18/5619KS AXM30/5600KS
DCA18/5719KS AXM8/4300S
DCA18/4A29KS AXM8/5300S
DCA18/5A29KS AXM12/4300KS
DCA18/4629KS AXM12/5300KS
DCA18/4729KS AXM18/4300KS
DCA18/5629KS AXM18/5300KS
DCA18/5729KS AXM30/4300KS
DCA30/4609KS AXM30/5300KS
DCA30/4709KS AXM8/4310S
DCA30/5609KS AXM8/5310S
DCA30/5709KS AXM12/4310KS
DCA45/4609KS AXM12/5310KS
DCA30/4619KS AXM18/4310KS
DCA30/4719KS AXM18/5310KS
DCA30/5619KS AXM30/4310KS
DCA30/5719KS AXM30/5310KSAX8/4609S
DCA45/4619KS AX8/5609S
DCA30/4629KS AX12/4609KS
DCA30/4729KS AX12/5609KS
DCA30/5629KS AX18/4A09KS
DCA30/5729KS AX18/5A09KS
DCA45/4629KS AX30/4609KS
DCA4/4909LKS AX30/5609KS
cảm biến BDC DCA4/5909LKS AX12/4009KS
DCA5/4909KS AX12/5009KS
DCA5/5909KS AX18/4009KS
DCA6,5/4909LKS AX18/5009KS
DCA6,5/5909LKS AX30/4009KS
DCA8/4909KS AX30/5009KS
DCA8/5909KS AX12/4019KS
DCA4/4919LKS AX12/5019KS
DCA4/5919LKS AX18/4019KS
DCA5/4919KS AX18/5019KS
DCA5/5919KS AX30/4019KS
DCA6,5/4919LKS AX30/5019KS
DCA6,5/5919LKS AX8/4619S
DCA8/4919KS AX8/5619S
DCA8/5919KS AX12/4619KS
DCA8/4309KS AX12/5619KS
DCA8/5309KS AX18/4A19KS
DCA12/4309KS AX18/5A19KS
DCA12/5309KS AX30/4619KS
DCA8/43C9KS AX30/5619KS
DCA8/53C9KS AXM8/4610S
DCA12/43C9KS AXM8/5610S
DCA12/53C9KS AXM12/4610KS
DCA8/4329KS AXM12/5610KS
DCA8/5329KS AXM18/4610KS
DCA12/4329KS AXM18/5610KS
DCA12/5329KS AXM30/4610KS
DCA18/4309KS AXM30/5610KS
DCA18/5309KS cảm biến tiệm cận BDC AC12/4609S
DCA30/4309KS AC12/4709S
DCA30/5309KS AC12/5609S
DCA45/4309KS AC12/5709S
DCA18/43C9KS AC18/4609S
DCA18/53C9KS AC18/4A09S
DCA30/43C9KS AC18/4709S
DCA30/53C9KS AC18/5A09S
DCA45/43C9KS AC18/5709S
DCA18/4329KS AC18/5609S
DCA18/5329KS AC12/4619S
DCA30/4329KS AC12/4719S
DCA30/5329KS AC12/5619S
DCA45/4329KS AC12/5719S
DCA18/4209KS AC18/4619S
DCA18/4409KS AC18/4A19S
DCA18/5209KS AC18/4719S
DCA18/5409KS AC18/5A19S
DCA18/4219KS AC18/5719S
DCA18/4419KS AC18/5619SAC30/4609S
DCA18/5219KS AC30/4709S
DCA18/5419KS AC30/5609S
DCA30/4209KS AC30/5709S
DCA30/4409KS AC45/4609S
DCA30/5209KS AC30/4619S
DCA30/5409KS AC30/4719S
DCA30/4219KS AC30/5619S
DCA30/4419KS AC30/5719S
DCA30/5219KS AC45/4619SAC12/4109S
DCA30/5419KS AC12/5109S
cảm biến BDC AC18/4109S
DSA6,5/4609LKS AC18/5109S
DSA6,5/5609LKS AC12/4119S
DSA8/4609KS AC12/5119S
DSA8/5609KS AC18/4119S
DSA12/4609KS AC18/5119SAC12/4009S
DSA12/5609KS AC12/5009S
DSA18/4609KS AC18/4009S
DSA18/5609KS AC18/5009S
DSA30/4609KS AC12/4019S
DSA30/5609KS AC12/5019S
DSA6,5/4619LKS AC18/4019S
DSA6,5/5619LKS AC18/5019SAC30/4109S
DSA8/4619KS AC30/5109S
DSA8/5619KS AC30/4119S
DSA12/4619KS AC30/5119SAC30/4009S
DSA12/5619KS AC30/5009S
DSA18/4619KS AC30/4019S
DSA18/5619KS AC30/5019SAC18/4209S
DSA30/4619KS AC18/4409S
DSA30/5619KS AC18/5209S
DSA6,5/4909LKS AC18/5409S
DSA6,5/5909LKS AC18/4219S
DSA8/4909KS AC18/4419S
DSA8/5909KS AC18/5219S
DSA6,5/4919LKS AC18/5419SAC18/4E09S
DSA6,5/5919LKS AC18/5E09S
DSA8/4919KS AC18/4E19S
DSA8/5919KS AC18/5E19SAC30/4209S
DSA8/4309KS AC30/4409S
DSA8/5309KS AC30/5209S
DSA12/4309KS AC30/5409S
DSA12/5309KS AC45/4209S
DSA18/4309KS AC30/4219S
DSA18/5309KS AC30/4419S
DSA30/4309KS AC30/5219S
DSA30/5309KS AC30/5419S
DSA8/43C9KS AC45/4219SAC30/4E09S
DSA8/53C9KS AC30/5E09S
DSA12/43C9KS AC45/4E09S
DSA12/53C9KS AC30/4E19S
DSA18/43C9KS AC30/5E19S
DSA18/53C9KS AC45/4E19SACB18/4709S
DSA30/43C9KS ACB18/5709S EURODODO.COM
DSA30/53C9KS ACB30/4709S
DCAE8/4609KS ACB30/5709S
DCE8/4609KS ACB18/4719S
DCAE8/5609KS ACB18/5719S
DCE8/5609KS ACB30/4719S
DCAE12/4609KS ACB30/5719S
DCE12/4609KS DC8P/4600
DCAE12/5609KS DC8P/5600
DCE12/5609KS DC12P/4600
DCAE8/4619KS DC12P/5600
DCE8/4619KS DC18P/4600
DCAE8/5619KS DC18P/5600
DCE8/5619KS cảm biến tiệm cận BDC DC30P/4600
DCAE12/4619KS DC30P/5600DCA8P/4609KS
DCE12/4619KS DCA8P/5609KS
DCAE12/5619KS DCA12P/4609KS
DCE12/5619KS DCA12P/5609KS
DCAE18/4A09KS DCA18P/4609KS
DCE18/4A09KS DCA18P/5609KS
DCAE18/5A09KS DCA8P/4619KS
cảm biến BDC DCE18/5A09KS DCA8P/5619KS
DCAE30/4609KS DCA12P/4619KS
DCE30/4609KS DCA12P/5619KS
DCAE30/5609KS DCA18P/4619KS
DCE30/5609KS DCA18P/5619KS
DCAE18/4A19KS DCA8P/4629KS
DCE18/4A19KS DCA8P/5629KS
DCAE18/5A19KS DCA12P/4629KS
DCE18/5A19KS DCA12P/5629KS
DCAE30/4619KS DCA18P/4629KS
DCE30/4619KS DCA18P/5629KS
DCAE30/5619KS DCA30P/4609KS
DCE30/5619KS DCA30P/5609KS
DCAE6,5/4909LKS DCA34P/5609LKS
DCE6,5/4909LKS DCA30P/4619KS
DCAE6,5/5909LKS DCA30P/5619KS
DCE6,5/5909LKS DCA34P/5619LKS
DCAE8/4909KS DCA30P/4629KS
DCE8/4909KS DCA30P/5629KS
DCAE8/5909KS DCA34P/5629LKS
DCE8/5909KS DSA8P/4609KS
DCAE6,5/4919LKS DSA8P/5609KS
DCE6,5/4919LKS DSA12P/4609KS
DCAE6,5/5919LKS DSA12P/5609KS
DCE6,5/5919LKS DSA18P/4609KS
DCAE8/4919KS DSA18P/5609KS
DCE8/4919KS DSA30P/4609KS
DCAE8/5919KS DSA30P/5609KS
DCE8/5919KS BDC Vietnam DSA8P/4619KS
DCAE8/4309KS DSA8P/5619KS
DCE8/4309KS DSA12P/4619KS
DCAE8/5309KS DSA12P/5619KS
DCE8/5309KS DSA18P/4619KS
DCAE12/4309KS DSA18P/5619KS
DCE12/4309KS DSA30P/4619KS
DCAE12/5309KS DSA30P/5619KSDCA18P/4609KSJ
DCE12/5309KS DCA18P/5609KSJ
DCAE8/43C9KS DCA18P/4619KSJ
DCE8/43C9KS DCA18P/5619KSJ
DCAE8/53C9KS DCA18P/4629KSJ
DCE8/53C9KS DCA18P/5629KSJ
DCAE12/43C9KS AC8P/4609S
DCE12/43C9KS AC8P/5609S
DCAE12/53C9KS AC12P/4609S
DCE12/53C9KS AC12P/5609S
DCAE18/4309KS AC18P/4609S
DCE18/4309KS AC18P/5609S
cảm biến BDC DCAE18/5309KS AC30P/4609S
DCE18/5309KS AC30P/5609S
DCAE30/4309KS AC8P/4619S
DCE30/4309KS AC8P/5619S
DCAE30/5309KS AC12P/4619S
DCE30/5309KS AC12P/5619S
DCAE18/43C9KS AC18P/4619S
DCE18/43C9KS AC18P/5619S
DCAE18/53C9KS AC30P/4619S
DCE18/53C9KS AC30P/5619S
DCAE30/43C9KS AC18P/4609SJ
DCE30/43C9KS AC18P/5609SJ
DCAE30/53C9KS AC18P/4619SJ
DCE30/53C9KS AC18P/5619SJ
DSE6,5/4609LKS DCZ/4600
DSE8/4609KS DCZ/5600
DSE12/4609KS DCAZ/4609KS
DSE12/5609KS DCAZ/5609KSDCAZ/4619KS
DSE18/4609KS DCAZ/5619KSDCMZ/4600KS
DSE18/5609KS DCMZ/5600KSDCMZ/4610KS
DSE30/4609KS DCMZ/5610KSDCT/4700
DSE30/5609KS DCT/5700DCAT/4709KS
DSE6,5/4619LKS DCAT/5709KS
DSE8/4619KS DCAT/4719KS
DSE12/4619KS DCAT/5719KS
DSE12/5619KS DCAT/4729KS
DSE18/4619KS DCAT/5729KS
DSE18/5619KS ACT/4709S
DSE30/4619KS ACT/5709S
DSE30/5619KS ACT/4719S
DSE6,5/4909LKS ACT/5719S
DSE8/4909KS DCX/4700
DSE6,5/4919LKS DCX/5700
DSE8/4919KS DCY/4700
DSE8/4309KS DCY/5700DCAX/4609KS
DSE12/4309KS DCAX/5609KS
DSE12/5309KS DCAX/4909KS
DSE18/4309KS DCAX/5909KS
DSE18/5309KS DCAY/4609KS
DSE30/4309KS DCAY/5609KS
DSE30/5309KS DCAY/4909KS
DSE8/43C9KS cảm biến BDC DCAY/5909KS
DSE12/43C9KS DCAX/4619KS
DSE12/53C9KS DCAX/5619KS
DSE18/43C9KS DCAX/4919KS
AKS18/5619S DCAX/5919KS
AKS30/4619S DCAY/4619KS
AKS30/5619SNKS18P/4600 DCAY/5619KS
NKS30P/4600BKS18P/4629KS DCAY/4919KS
BKS18P/5629KS DCAY/5919KS
BKS30P/4629KS DCAX/4629KS
BKS30P/5629KS DCAX/5629KS
BKS34P/5629KSAKS18P/4609S DCAX/4929KS
AKS18P/5609S DCAX/5929KS
AKS30P/4609S DCAY/4629KS
AKS30P/5609S DCAY/5629KS
AKS18P/4619S DCAY/4929KS
AKS18P/5619S DCAY/5929KS
AKS30P/4619S ACX/4609S
AKS30P/5619S ACX/5609S
BKSP/4729KS ACY/4609S
BMS4/4600L ACY/5609S
BMS5/4600 ACX/4619S
BMS6,5/4600L ACX/5619S
BMS8/4600 ACY/4619S
BMS12/4600BMS8/4600S ACY/5619S
BMS12/4600SBMS8/4602S DCP/4700
BMS12/4602SBMS8/4609KS DCP/5700DCAP/4729KS
BMS12/4609KSBMS8/4619KS DCAP/5729KSDCAP/4728KS
BMS12/4619KSBMSZ/4600 DCAP/5728KSACP/4709S
BMSW/4600BMSZ/4609KS ACP/5709SACP/4719S
BMSW/4609KS ACP/5719SDC80B/5800
BMSZ/4619KS DC80B/5300DCA80B/5809KS
BMSW/4619KS DCA80B/5309KS
cảm biến tiệm cận BDC BMT203 AC80B/5809S
BMT203F AC80B/5109S
BMT203N AC80B/5119S
BMT203HBMT202 AC80B/5819S
BMT202F (**) DCA80B/5829KS
BMT202N DCA80B/5329KS
BMT202HBMT209 AC80B/5009S
BMT209F AC80B/5019S
BMT209N DCR/5800
BMT209HBMT219 DCR/5300
BMT219F DCAR/5809KS
BMT219N DCAR/5309KS
BMT219HMAG-T53 DCAR/5829KS
MAG-T83 DCAR/5329KS
MAG-T105 ACR/5809S
MAG-M820 ACR/5819S
MAG-TF136 ACR/5109S
MAG-Z DCH12/4309KS ACR/5119S
DCH18/4309KS ACR/5009S BDC Vietnam
DCH12/43C9KS ACR/5019S
DCH18/43C9KS DF3,5/4600
DCH12/4329KS DF5/4600
DCH18/4329KS DF6/4600
BRS12X/4609KJ DF15/4600
BRS18X/4609KJBRS12X/4608KJ DF30/4600DCF3,5/4609KS
BRS18X/4608KJ DCF5/4609KS
BRDS12X/4628KJ DCF15/4609KS
BRDS18X/4628KJDSD8/4309KS DCF15/4L09KS
DSD8/5309KS DCF30/4609KS
DSD12/4309KS DCF30/4L09KS
DSD12/5309KS DCF3,5/4619KS
DSD18/4309KS DCF5/4619KS
DSD18/5309KS DCF15/4619KS
DSD30/4309KS DCF15/4L19KS
DSD30/5309KSASD18/4609KS DCF30/4619KS
ASD18/5609KS DCF30/4L19KS
ASD30/4609KS DCF3,5/4629KS
ASD30/5609KS DCF5/4629KS
ISX/2660SVSX/2602S DCF15/4629KS
VSX/2605S cảm biến BDC DCF15/4L29KS
VSX/2618SVS12X/3306 DCF30/4629KS
VS12X/3310 DCF30/4L29KSDCF15/4309KS
VBS12X/3306 DCF30/4309KS
VBS12X/3310ISX/2H15AS-0,3 DCF15/43C9KS
ISX/2H15BS-0,3 DCF30/43C9KS
ISX/2H60AS-0,3 DCF15/4329KS
ISX/2H60BS-0,3 DCF30/4329KSACF15/4609S
ISX/2H60DS-0,3 ACF30/4609S
cảm biến tiệm cận BDC ISG/2315AS ACF15/4619S
ISG/2315BS ACF30/4619S
ISG/2360AS NKS18/4600
ISG/2360BS NKS30/4600BKS18/4629KS
ISG/2360DS BKS18/5629KS
AM-OP-24/2 BKS30/4629KS
AM-OP-1122/1 BKS30/5629KSBKS30S/4329KS
AM-TOP-24/1 BKS30S/5329KSAKS18/4609S
AM-TOP-1122/1 AKS18/5609S BDC Vietnam
AM-RL-24/2 AKS30/4609S
AM-RL-1122/1 AKS30/5609SAKS18/4619S
AM-TRL-24/1 cảm biến BDC

Nguồn nhập khẩu: bdcelectronic.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *