FAIRCHILD Vietnam Đại lý bộ điều chỉnh áp suất Fairchild

Đại lý FAIRCHILD VIETNAM

ĐẠI LÝ BỘ ĐIỀU ÁP FAIRCHILD VIETNAM

Đại lý Fairchild tại Viet Nam – Fairchild Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối bộ điều chỉnh áp suất Fairchild, van điều áp Fairchild, cảm biến áp suất Fairchild, rơ le Fairchild, cảm biến điện khí nén Fairchild, đầu dò khí nén điện Fairchild, đầu dò áp suất Fairchild, bộ điều khiển áp suất Fairchild, bộ chuyển đổi điện Fairchild, bộ van tăng áp Fairchild, công tắc áp suất Fairchild…

Fairchild Rotork xuất xứ Mỹ

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Fairchild USA

Xem thêm: SAUTER Vietnam Đại lý công tắc cảm biến nhiệt độ áp suất Sauter

MODEL BỘ ĐIỀU CHỈNH ÁP SUẤT FAIRCHILD CẤP Ở VIET NAM

10202 1/4″NPT 0-20 psig
10203 3/8″NPT 0-20 psig
10212 1/4″NPT 0-2 psig
10213 3/8″NPT 0-2 psig
1022 1/4″NPT 0.5-10 psig
10222 1/4″NPT 0-10 psig
10223 3/8″NPT 0-10 psig
1023 3/8″NPT 0.5-10 psig
10232 1/4″NPT 0.5-30 psig
10233 3/8″NPT 0.5-30 psig
10242 1/4″NPT 1-60 psig
10243 3/8″NPT 1-60 psig
10262 1/4″NPT 2-150 psig Đại lý Fairchild tại Viet Nam
10263 3/8″NPT 2-150 psig
10272 1/4″NPT 3-200 psig
10273 3/8″NPT 3-200 psig
10282 1/4″NPT 5-300 psig
10283 3/8″NPT 5-300 psig Fairchild Vietnam
10292 1/4″NPT 5-400 psig
10293 3/8″NPT 5-400 psig
1032 1/4″NPT 0.5-30 psig
1033 3/8″NPT 0.5-30 psig
1042 1/4″NPT 1-60 psig
1043 3/8″NPT 1-60 psig
1062 1/4″NPT 2-150 psig
1063 3/8″NPT 2-150 psig
2 0893 3/8″NPT 5:1
208102     1/4″NPT 1:6
208103     3/8″NPT 1:6
20812       1/4″NPT 1:1
20813       3/8″NPT 1:1
20822       1/4″NPT 1:2
20823       3/8″NPT 1:2
20832       1/4″NPT 1:3
20833       3/8″NPT 1:3
20842       1/4″NPT 2:1
20843       3/8″NPT 2:1
20852       1/4″NPT 3:1
20853       3/8″NPT 3:1
20862       1/4″NPT 1:4
20863       3/8″NPT 1:4
20872       1/4″NPT 4:1
20873       3/8″NPT 4:1
20882       1/4″NPT 1:5
20883       3/8″NPT 1:5
20892       1/4″NPT 5:1
30212 1/4″NPT 0-2 psig
30213 3/8″NPT 0-2 psig Fairchild Vietnam
30222 1/4″NPT 0-10 psig
30223 3/8″NPT 0-10 psig
30232 1/4″NPT 0.5-30 psig
30233 3/8″NPT 0.5-30 psig
30242 1/4″NPT 1-60 psig
30243 3/8″NPT 1-60 psig
30252 1/4″NPT 2-100 psig Đại lý Fairchild tại Viet Nam
30253 3/8″NPT 2-100 psig
4023 4023A 3/8″NPT 0.5-10 psig
4024 4024A 1/2″NPT 0.5-10 psig
4026 4026A 3/4″NPT 0.5-10 psig
4033 4033A 3/8″NPT 0.5-30 psig
4034. 4034A 1/2″NPT 0.5-30 psig
4036 4036A 3/4″NPT 0.5-30 psig Fairchild Vietnam
4043 4043A 3/8″NPT 1-60 psig
4044 4044A 1/2″NPT 1-60 psig
4046 4046A 3/4″NPT 1-60 psig
4063 4063A 3/8″NPT 2-150 psig
4064 4064A 1/2″NPT 2-150 psig
4066 4066A 3/4″NPT 2-150 psig
4073 4073A 3/8″NPT 5-250 psig
4074 4074A 1/2″NPT 5-250 psig
4076 4076A 3/4″NPT 5-250 psig
4513 4513A 3/8″NPT 1:1
4514 4514A 1/2″NPT 1:1
4516 4516A 3/4″NPT 1:1
4523 4523A 3/8″NPT 1:2
4524 4524A 1/2″NPT 1:2
4526 4526A 3/4″NPT 1:2
4533 4533A 3/8″NPT 1:3
4534 4534A 1/2″NPT 1:3
4536 4536A 3/4″NPT 1:3
4543 4543A 3/8″NPT 2:1
4544 4544A 1/2″NPT 2:1
4546 4546A 3/4″NPT 2:1
4553 4553A 3/8″NPT 3:1
4554 4554A 1/2″NPT 3:1
4556 4556A 3/4″NPT 3:1
63132 1/4″NPT 0.5-30 psig
63142 1/4″NPT 1-60 psig
63152 1/4″NPT 2-120 psig
65832 1/4″NPT 0.5-30 psig
65842 1/4″NPT 1-60 psig
65852 1/4″NPT 2-120 psig
Pneumatic Controls Fairchild Vietnam
T5200-4 T5200-40  4-20mA & 10-50mA 3-15 psig
T5200-4 T5200-40    4-20mA & 10-50mA 3-15 psig
T5200-5 T5200-50  1-5VDC 3-15 psig
T5200-5 T5200-50    1-5VDC 3-15 psig
T5200-9 T5200-90 1-9VDC 3-15 psig
T5200-9 T5200-90    1-9VDC 3-15 psig
T5220-4 T5220-40  4-20mA & 10-50mA 3-15 psig
T5220-4 T5220-40    4-20mA & 10-50mA 3-15 psig
T5220-5 T5220-50  1-5VDC 3-15 psig
T5220-5 T5220-50    1-5VDC 3-15 psig
T5220-9 T5220-90  1-9VDC 3-15 psig
T5220-9 T5220-90    1-9VDC 3-15 psig
T5700-4 T5700-40  4-20mA & 10-50mA 3-15 psig
T5700-4 T5700-40    4-20mA & 10-50mA 3-15 psig
T5700-9 T5700-90  1-5VDC & 1-9VDC 3-15 psig
T5700-9 T5700-90    1-5VDC & 1-9VDC 3-15 psig
TA6000-41 TA6000-401        4-20mA 3-15 psig 1/2″FNPT
TA6000-42 TA6000-402        4-20mA 3-27 psig 1/2″FNPT
TA6000-43 TA6000-403        4-20mA 6-30 psig 1/2″FNPT
TA6000-44 TA6000-404        4-20mA 0-30 psig 1/2″FNPT
TA6000-45 TA6000-405        4-20mA 0-60 psig 1/2″FNPT
TA6000-46 TA6000-406        4-20mA 0-120 psig 1/2″FNPT
TA6000-51 TA6000-501        1-5VDC 3-15 psig 1/2″FNPT
TA6000-52 TA6000-502        1-5VDC 3-27 psig 1/2″FNPT
TA6000-53 TA6000-503        1-5VDC 6-30 psig 1/2″FNPT
TA6000-54 TA6000-504        1-5VDC 0-30 psig 1/2″FNPT
TA6000-55 TA6000-505        1-5VDC 0-60 psig 1/2″FNPT
TA6000-56 TA6000-506        1-5VDC 0-120 psig 1/2″FNPT
TA6000-91 TA6000-901        1-9VDC 3-15 psig 1/2″FNPT
TA6000-92 TA6000-902        1-9VDC 3-27 psig 1/2″FNPT
TA6000-93 TA6000-903        1-9VDC 6-30 psig 1/2″FNPT
TA6000-94 TA6000-904        1-9VDC 0-30 psig 1/2″FNPT
TA6000-95 TA6000-905        1-9VDC 0-60 psig 1/2″FNPT
TA6000-96 TA6000-906        1-9VDC 0-120 psig 1/2″FNPT Đại lý Fairchild tại Viet Nam
TA7800-41 TA7800-401        4-20mA 3-15 psig 1/2″FNPT
TA7800-42 TA7800-402        4-20mA 3-27 psig 1/2″FNPT
TA7800-43 TA7800-403        4-20mA 6-30 psig 1/2″FNPT
TA7800-44 TA7800-404        4-20mA 0-30 psig 1/2″FNPT
TA7800-45 TA7800-405        4-20mA 0-60 psig 1/2″FNPT
TA7800-46 TA7800-406        4-20mA 0-120 psig 1/2″FNPT
TA7800-51 TA7800-501        1-5VDC 3-15 psig 1/2″FNPT
TA7800-52 TA7800-502        1-5VDC 3-27 psig 1/2″FNPT
TA7800-53 TA7800-503        1-5VDC 6-30 psig 1/2″FNPT
TA7800-54 TA7800-504        1-5VDC 0-30 psig 1/2″FNPT
TA7800-55 TA7800-505        1-5VDC 0-60 psig 1/2″FNPT
TA7800-56 TA7800-506        1-5VDC 0-120 psig 1/2″FNPT
TA7800-91 TA7800-901        1-9VDC 3-15 psig 1/2″FNPT
TA7800-92 TA7800-902        1-9VDC 3-27 psig 1/2″FNPT
TA7800-93 TA7800-903        1-9VDC 6-30 psig 1/2″FNPT
TA7800-94 TA7800-904        1-9VDC 0-30 psig 1/2″FNPT
TA7800-95 TA7800-905        1-9VDC 0-60 psig 1/2″FNPT
TA7800-96 TA7800-906        1-9VDC 0-120 psig 1/2″FNPT
TD6000-41 TD6000-401       4-20mA 3-15 psig
TD6000-42 TD6000-402       4-20mA 3-27 psig Fairchild Vietnam
TD6000-43 TD6000-403       4-20mA 6-30 psig
TD6000-44 TD6000-404       4-20mA 0-30 psig
TD6000-45 TD6000-405       4-20mA 0-60 psig
TD6000-46 TD6000-406       4-20mA 0-120 psig
TD6000-51 TD6000-501       1-5VDC 3-15 psig
TD6000-52 TD6000-502       1-5VDC 3-27 psig
TD6000-53 TD6000-503       1-5VDC 6-30 psig
TD6000-54 TD6000-504       1-5VDC 0-30 psig
TD6000-55 TD6000-505       1-5VDC 0-60 psig
TD6000-56 TD6000-506       1-5VDC 0-120 psig
TD6000-91 TD6000-901       1-9VDC 3-15 psig
TD6000-92 TD6000-902       1-9VDC 3-27 psig
TD6000-93 TD6000-903       1-9VDC 6-30 psig
TD6000-94 TD6000-904       1-9VDC 0-30 psig
TD6000-95 TD6000-905       1-9VDC 0-60 psig
TD6000-96 TD6000-906       1-9VDC 0-120 psig
TD7800-41 TD7800-401       4-20mA 3-15 psig
TD7800-42 TD7800-402       4-20mA 3-27 psig
TD7800-43 TD7800-403       4-20mA 6-30 psig
TD7800-44 TD7800-404       4-20mA 0-30 psig
TD7800-45 TD7800-405       4-20mA 0-60 psig
TD7800-46 TD7800-406       4-20mA 0-120 psig
TD7800-51 TD7800-501       1-5VDC 3-15 psig
TD7800-52 TD7800-502       1-5VDC 3-27 psig
TD7800-53 TD7800-503       1-5VDC 6-30 psig
TD7800-54 TD7800-504       1-5VDC 0-30 psig
TD7800-55 TD7800-505       1-5VDC 0-60 psig
TD7800-56 TD7800-506       1-5VDC 0-120 psig
TD7800-91 TD7800-901       1-9VDC 3-15 psig
TD7800-92 TD7800-902       1-9VDC 3-27 psig
TD7800-93 TD7800-903       1-9VDC 6-30 psig
TD7800-94 TD7800-904       1-9VDC 0-30 psig
TD7800-95 TD7800-905       1-9VDC 0-60 psig
TD7800-96 TD7800-906       1-9VDC 0-120 psig
TFXI7800-401     4-20mA 3-15 & 3-27 & 6-30 psig 1/2″FNPT
TT6000-41 TT6000-401 4-20mA 3-15 psig
TT6000-41 TT6000-401     4-20mA 3-15 psig
TT6000-42 TT6000-402 4-20mA 3-27 psig Fairchild Vietnam
TT6000-42 TT6000-402     4-20mA 3-27 psig
TT6000-43 TT6000-403 4-20mA 6-30 psig
TT6000-43 TT6000-403     4-20mA 6-30 psig
TT6000-44 TT6000-404 4-20mA 0-30 psig
TT6000-44 TT6000-404     4-20mA 0-30 psig
TT6000-45 TT6000-405 4-20mA 0-60 psig
TT6000-45 TT6000-405     4-20mA 0-60 psig
TT6000-46 TT6000-406 4-20mA 0-120 psig
TT6000-46 TT6000-406     4-20mA 0-120 psig
TT6000-51 TT6000-501 1-5VDC 3-15 psig Đại lý Fairchild tại Viet Nam
TT6000-51 TT6000-501     1-5VDC 3-15 psig
TT6000-52 TT6000-502 1-5VDC 3-27 psig
TT6000-52 TT6000-502     1-5VDC 3-27 psig
TT6000-53 TT6000-503 1-5VDC 6-30 psig
TT6000-53 TT6000-503     1-5VDC 6-30 psig
TT6000-54 TT6000-504 1-5VDC 0-30 psig
TT6000-54 TT6000-504     1-5VDC 0-30 psig
TT6000-55 TT6000-505 1-5VDC 0-60 psig
TT6000-55 TT6000-505     1-5VDC 0-60 psig
TT6000-56 TT6000-506 1-5VDC 0-120 psig
TT6000-56 TT6000-506     1-5VDC 0-120 psig
TT6000-91 TT6000-901 1-9VDC 3-15 psig
TT6000-91 TT6000-901     1-9VDC 3-15 psig
TT6000-92 TT6000-902 1-9VDC 3-27 psig
TT6000-92 TT6000-902     1-9VDC 3-27 psig
TT6000-93 TT6000-903 1-9VDC 6-30 psig
TT6000-93 TT6000-903     1-9VDC 6-30 psig
TT6000-94 TT6000-904 1-9VDC 0-30 psig
TT6000-94 TT6000-904     1-9VDC 0-30 psig
TT6000-95 TT6000-905 1-9VDC 0-60 psig Fairchild Vietnam
TT6000-95 TT6000-905     1-9VDC 0-60 psig
TT6000-96 TT6000-906 1-9VDC 0-120 psig
TT6000-96 TT6000-906     1-9VDC 0-120 psig
TT7800-41 TT7800-401     4-20mA 3-15 psig
TT7800-42 TT7800-402     4-20mA 3-27 psig
TT7800-43 TT7800-403     4-20mA 6-30 psig
TT7800-44 TT7800-404     4-20mA 0-30 psig Fairchild Vietnam
TT7800-45 TT7800-405     4-20mA 0-60 psig
TT7800-46 TT7800-406     4-20mA 0-120 psig
TT7800-51 TT7800-501     1-5VDC 3-15 psig
TT7800-52 TT7800-502     1-5VDC 3-27 psig
TT7800-53 TT7800-503     1-5VDC 6-30 psig
TT7800-54 TT7800-504     1-5VDC 0-30 psig
TT7800-55 TT7800-505     1-5VDC 0-60 psig
TT7800-56 TT7800-506     1-5VDC 0-120 psig Đại lý Fairchild tại Viet Nam
TT7800-91 TT7800-901     1-9VDC 3-15 psig
TT7800-92 TT7800-902     1-9VDC 3-27 psig
TT7800-93 TT7800-903     1-9VDC 6-30 psig
TT7800-94 TT7800-904     1-9VDC 0-30 psig
TT7800-95 TT7800-905     1-9VDC 0-60 psig

Qúy khách hàng có nhu cầu các sản phẩm bên dưới, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất: bộ điều chỉnh áp suất Fairchild, van điều áp Fairchild, cảm biến áp suất Fairchild, rơ le Fairchild, cảm biến điện khí nén Fairchild, đầu dò khí nén điện Fairchild, đầu dò áp suất Fairchild, bộ điều khiển áp suất Fairchild, bộ chuyển đổi điện Fairchild, bộ van tăng áp Fairchild, công tắc áp suất Fairchild

Fairchild Vietnam nhập khẩu chính hãng: fairchildproducts.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *