Dakota-Ultrasonics-LOGO

Đại lý phân phối thiết bị Dakota Ultrasonics tại Việt Nam

Công ty TNHH EURODODO là đại lý phân phối thiết bị Dakota Ultrasonics tại Việt Nam: Máy đo độ dày, màn hình hiển thị, máy dò khuyết tật, máy theo dõi độ căng bu lông, bộ ghi dữ liệu, Máy kiểm tra âm thanh…

ZX-1 ZX-1 PR-9
ZX-2 ZX-2 PR-8V
ZX-3 ZX-3 SPECIALTY GAUGES
ZX-5 ZX-5 HPX DL+
ZX-5DL ZX-5 DL FLAW DETECTORS
ZX-6 ZX-6 DFX-7
ZX-6DL ZX-6 DL DFX-7+
MMX-7 MMX-7 DFX-8
MVX MVX DFX-8+
CMX CMX BOLTING PRODUCTS
CMX-DL CMX DL MINI-MAX
UMX-2 CMX DL+ MAX II
PZX-7 UMX-2 PROBES/ACCESSORIES
PZX-7DL PRECISION GAUGES Transducers
PVX PZX-7 SOFTWARE DOWNLOADS
HPX DL+ PZX-7 DL DakView 4
PR-9 PVX Wireless Apps
PR-8V RACING GAUGES FIRMWARE UPGRADES
DFX-7 UMX-2 MMX-7
DFX-7+ PR-8V MVX
DFX-8 MiniMax CMX series
DFX-8+ MAX II DFX-7 series
MiniMax HPX DFX-8 series
Max II CORROSION GAUGES PVX-B
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.