Alpha-Omega-Instruments-logo

Đại lý thiết bị Alpha Omega Instruments tại Việt Nam

Công ty TNHH EURODODO là đại lý Alpha Omega Instruments tại Việt Nam chuyên thiết bị đo lường và phân tích khí cụ thể máy phân tích khí oxy oxygen analyzer

    • Trace oxygen analyzers
    • Percent oxygen analyzers
    • Portable oxygen analyzer
    • Oxygen deficiency monitors

SERIES 1000™
Series 1300 replaces the Series 1000
Series 1300 replaces the Series 1000
SERIES 1300™
ALPHA OMEGA INSTRUMENTS™ Oxygen Deficiency Monitor
Process Insights_Series 1300 Oxygen Monitor
ZRO 2000™
ALPHA OMEGA INSTRUMENTS™ Trace Zirconia Oxygen Analyzer PPM to 100%
Process Insights_AOI ZRO 2000 oxygen analyzer
OXY-SEN™
ALPHA OMEGA INSTRUMENTS™ Percent Oxygen Analyzer 0-100% and 0-25%
Process Insights_AOI-OXY-SEN oxygen analyzer
SERIES 2000™
ALPHA OMEGA INSTRUMENTS™ Percent Oxygen Analyzer 0-1 to 0-100%
Process Insights_AOI_Series 2000 oxygen analyzer
SERIES 2500/2510™
ALPHA OMEGA INSTRUMENTS™ Percent Oxygen Transmitter 0-2% to 0-100%
Process Insights_AOI_ Series 2510-Percent-Oxygen-Transmitter
SERIES 2500/2510 EX™
ALPHA OMEGA INSTRUMENTS™ Percent Oxygen Transmitters Explosion Proof
Process Insights_AOI_ Series 2510-Percent-Oxygen-Transmitter
SERIES 2520™
ALPHA OMEGA INSTRUMENTS™ Portable Percent Oxygen Analyzer 0-5, 0-10, 0-25, 0-50, and 0-100%
rocess Insights_AOI_Series 2520 portable oxygen analyzer
SERIES 3000™
ALPHA OMEGA INSTRUMENTS™ Trace Oxygen Analyzer 0-1 PPM to 0-10,000 PPM
Process Insights_Series 3000 Oxygen Monitor
SERIES 3500/3510™
ALPHA OMEGA INSTRUMENTS™ Trace Oxygen Blind Transmitter 0-10 PPM to 0-20,000 PPM
Process Insights_Series 3500 Oxygen Monitor
SERIES 3500/3510™ EX
ALPHA OMEGA INSTRUMENTS™ Trace Oxygen Blind Transmitter Explosion Proof 0-10 PPM to 0-20,000 PPM
Process Insights_AOI_35003510 Explosion Proof Transmitter
SERIES 3520™
ALPHA OMEGA INSTRUMENTS™ Portable Battery-Operated Trace Oxygen Analyzer
Process Insights_Series 3520_oxygen monitor

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.