Duff Norton Vietnam Đại lý bộ truyền động khớp nối quay

Đại lý duff norton vietnam

ĐẠI LÝ KHỚP NỐI DUFF NORTON VIETNAM

Đại lý Duff Norton Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối bộ truyền động Duff Norton, khớp nối Duff Norton, giắc vít Duff Norton, bộ truyền động trục vít bi, khớp nối quay DuffNorton, bộ điều khiển, bộ truyền động tuyến tính, Acme, vít bóng…

Duff Norton xuất xứ Úc

Đại lý nhập khẩu cung cấp bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Xem thêm: Mecalectro Vietnam Đại lý bộ truyền động điện Mecalectro

MODEL BỘ TRUYỀN ĐỘNG KHỚP NỐI QUAY DUFF NORTON CẤP Ở VIET NAM

SPB7405-3 Duff Norton 33003000 B9225M/B9225MV SPB7405-18 With 18of Stroke SK-6415-200 MPA 6405 SRK01-AE006 Typ: 38364033 SPB7405-18 (40000010) KIT1644BK 9019 731162 L9521 / 471459 CAR9842NPTG 1644? ME1802-250/F596144 SPB7405-18 With 18of Stroke SK-6415-200 MPA 6405 SRK01-AE006 Typ: 38364033 SPB7405-18 (40000010) khớp nối quay Duff Norton KIT1644BK 9019 731162 L9521 / 471459 CAR9842NPTG 1644? ME1802-250/F596144 ME1802-150 (40000010) M9005/M9004 5 G9002/G9001 GM9002-350 thiết bị truyền động Duff Norton Type 1060 K EM1050-25 motor 220/230 VAC (Actuator parts) 40000010 750625C DN-1004 40000010 R 1644 3/4KCNPT 4815 MPD6405-18 40143465 M2555-3 MPD6405-3 33003000 Typ 1619 K – ?(40161902) DUSTID 90 X OD 145 X THK 45 MM Type 1619 KC 40161903 khớp nối Duff Norton MPB7905-6 33003000 LT50-2-50 LM3464-68 ME1801-120 3S8386K (40000010) 732491411 BAT65RK (750912) 750912C G1YSAMCNBB-200_0-145_0-A11XA11 MPD6405-12 Mini Pac MPD 6450 M9420/M9419 33003000 LS28-1B5TN-08 3S52841 M9005-18.25 4017IM_4.5 bar MPD6405-100 900P Duff Norton Vietnam 9000-LH 1825X24 770899 27NN 6738 M9005/M9004 M9005/M9004 TM9409-9-1 5KN CAPACITY 1683K G1 M108002 bộ truyền động Duff Norton 9PRODUCT CODE:KFLBZ00DZZZAC M108002-11 PRODUCT CODE- KFLBZ00DZZZAB TE 1804 430F662576 TE 1804 430 F662570 TE 1804 430F681344 1413SRKA05 – DG14NI04BM04BF (18314200) NU12-0923-004 M1850/M1849 M2050 246B 9005 DG-KIT1760BK (97170156) DG-1683K (Art. Nr. 97180053) DG-MC208R2/K (Art.Nr. 97180009) 1815X24 SKA6000AT10 3S5284K MPD6405-12 KME 1810-120-B GTKM9010-120-B GTKM9010-120-B 100ASA020R 100ANB020 M-9804 MC310R2K 3S4304-10SK8 ME2625-0100 R16441/2KBSPP 1/21600 SERIE F635820 3S9838K 750637 13VT 5693 3S9837K KNABZ00DZZBAA TE1804-500 GTM9004-500 KELBB00A014B GTM9004-500 TAL05-2A10-12 KP CB B00 D002 F635819 R8400S-T OEM Type KTE 1810-110 M2555-8 MAAAA00A008B M9801-14 SERIE 1500 LT25-2-100P PICTURE NO:R231C1802.0-30A SK-1850-1-B 1427SRKE5 SK-2465-1 VD09 Ð 0003 UE 2502-200 (40000010) X3934 M2501-3 SM9405 150BNH047 CCM-9905-33.25 DM-9011-98.13 4017IM_4.5B 3S4304/10SK8 3S4304/10SK8 khớp nối quay Duff Norton SM9005-4 1644 K – 1/2 MC612R2K 1619-14-K EMT0100-UK01100-0120-TB0B-0000 9890-NPTD-P 440505C 97390001 1427 SRK A5 141RKA5 incomplete p/n 3S7621K 1683 BK (790146C) KIT1644K 58341-GG-FJD 760559C MPD6505-73 111.583 LM12-3002PC 3s7850k MC612R2K ROTARY UNION 750003 14VL 1809 1683K G1 40168312 STM9404-4 BAT 65 RK BAT 65 RK-NPT 9000 thiết bị truyền động Duff Norton 750003 14VL 1809) 40000010 (3S5284I) MC408K SKE1802-6 SK6405-14-2 1413SRKA5 EM1050-25 GRTB020N CE 1829-210 M3554-204 Duff Norton Vietnam 0A008B M2555 8 40121322 / Type 1213 SR2K khớp nối Duff Norton BSP F561477 R16441/2KBSPP TYPE: TM9005-12X RS-86-53 AM410(JF5 SHL) OR 4AM-RV-575-GR20 Gearbox for CE1804-1250 (left side) 9934-GD 9876-NPTD-P 440577C BAT65RK (750912) 12 54-1802 K-9002-1 40083401 5921I-NPT-RS SK-1835-2 UE2502-200 ser. F673291 3S9230K 40002501 9000 series 3 EM1050-25(33003000) 1760BK (97390001) 805 760150C 750625C P/N14138RK4/8L 480764 780744C/3S2086K KITMC408K 1644 1/2K MC218R2K 111.584 790285C 41766702 SCW03 1049 I HMPB SERIES 500 LB 220 VOLT AC khớp nối Duff Norton M9005/M9004 SM9404 40000010 480765 SERI 1500B 3S2086K R 1644 3/4KCNPT SERIE 4075 750113C 1076K2G SPB6405-3 ME1802- 225 RMC212R2KNPT 5000. seal kit for 1683K Gearbox for CE1804-1250 bộ truyền động Duff Norton LT225-2-100P R8499S-T 790285C 770671C 3S5489KNPTREV3 613 JP12EP “1644-KC-1/2″”” 1619 BK (DN-1004) MPB6905-3 SK-6905-27 3S7001K M3554-101 DG-1644K3/4 DGA10NI24BM24BF SCW02 – Duff Norton Vietnam SCW03 M9005/M9004 5 TON ACME SCREW JACK 9934-GD 1413SRKA1 3S8967K F523432 Model: TE1810-500-1 1034K REPAIR KIT (FOR ROTARY UNION 750003 14VL 1809) SKA6000A10 Type 1049 K 1 1/2 BSP 1619KNPTD

Website hãng: www.duffnorton.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *